1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží – reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží, dárkové balení aj., dále jen „služby“), nebo jen služeb samotných společností DEFT design s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 01515390, DIČ: 01515390, dále označovanou jako „Prodávající“.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. Odkazem na tyto obchodní podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích (či protinávrzích) na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti.
Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy učinil objednávku. Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby jinou cestou, např. objednávkou zaslanou elektronickou poštou či písemnou objednávkou doručenou provozovatelem poštovních služeb, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy byla objednávka prokazatelně Kupujícím odeslána.
Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna :
– objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku odkazující na obchodní podmínky, je Kupující vždy nutně automaticky naveden do textu obchodních podmínek
– objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením objednávky či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci a význam doložky, odkazující na obchodní podmínky

2. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust. § 1751 Zákona určují:
a) další obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů (či protinávrhů) na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či služeb Prodávajícím (dále též jen Smluvní úkon), pokud ten, kdo návrh či protinávrh činí, na tyto obchodní podmínky odkáže (ať již jde o projev výslovný či lze souhlas vyvodit z okolností)
b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní podmínky odkazují
a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon (dle písm. a) shora) nebo kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání (dle písm. b) shora) neobsahují odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Dále tyto obchodní podmínky určují některá pravidla pro objednávání (čl. 3 odstavec první).
Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných služeb (služby).

3. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

Kupující bude zboží objednávat elektronicky nebo písemně, přičemž v objednávce uvede kódové označení zboží podle Prodávajícího (dále jen „kód zboží“), název zboží, počet objednaných jednotek a cenu (viz odstavec CENA). Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně Potisku či jiného značení (dále jen souhrnně „Potisk“) nebo objedná jen Potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady pro Potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná technologie Potisku, grafická podoba, barevnost a rozměry). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky, písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu. Minimální hodnota objednávky je 5.000 Kč (bez DPH, bez případných expedičních poplatků či nákladů na dopravu, recyklačních poplatků a autorských odměn). Objednávky v hodnotě nižší nebudou akceptovány.
Učiní-li Prodávající Kupujícímu do dvou pracovních dnů od přijetí jeho objednávky (v případě, že objednávku obdrží v pracovní den po 16:00, do tří pracovních dnů) protinávrh, který se od objednávky odlišuje jen, pokud jde o dodací lhůtu (lhůty) a Kupující jej do jednoho pracovního dne od jeho obdržení neodmítne, platí, že s tímto protinávrhem souhlasí a vzniká kupní smlouva.
Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající (pokud mu objednávka vyhovuje) bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného Potisku zboží na zvláštním formuláři „Korektura Potisku“. V případě souhlasu odešle Kupující potvrzený formulář zpět Prodávajícímu, a to v co nejkratším možném termínu. V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky.

4. CENA

Pro zboží platí ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách. Tyto ceny jsou uváděny bez DPH. Pro služby platí ceny uvedené na WWW: www.deftpromo.cz .
Prodávající může ceny zboží nebo služeb kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností.
Ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách jsou franco sklad v jeho sídle a pobočkách v CZ. Za dodání zboží do jiného místa, než je tento sklad, uhradí Kupující Prodávajícímu:
– leží-li místo dodání na území České republiky, je účtována  paušální částka – expediční poplatek, jehož výše (bez DPH) činí 1 % z ceny zboží do daného místa dodávaného, nejméně však 120 Kč
– jde-li o jiné místo dodání, skutečné náklady na dopravu zboží ze skladu v sídle Prodávajícího do místa dodání. Na žádost Kupujícího mu Prodávající výši těchto nákladů předem sdělí.
Cenou zboží se pro účel výpočtu expedičního poplatku rozumí jen kupní cena samotného zboží bez DPH, tj. bez ceny služeb, bez recyklačních poplatků a autorských odměn. Poskytují-li se jen služby, vychází se z ceny služeb (bez DPH) poskytnutých v souvislosti s dodávaným zbožím.
Vyplývá-li z internetových stránek Prodávajícího (sekce http://www.deftpromo / soubory-ke-stazeni/), že Prodávající účtuje odděleně od ceny zboží recyklační poplatek (jedná se o náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005 – tzv. PHE), uhradí Kupující Prodávajícímu tento poplatek vedle kupní ceny zboží a to ve výši stanovené Prodávajícím, uveřejněné ve shora uvedené sekci http://www.deftpromo/ soubory-ke-stazeni/ v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
Stanovuje-li zákon Prodávajícímu povinnost hradit kolektivnímu správci práv autorských a práv souvisejících s právem autorským v souvislosti s obchodováním (např. dovozem, přijetím) se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, autorskou odměnu, uhradí Kupující Prodávajícímu tuto odměnu vedle kupní ceny zboží a to ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem, v jaké je povinen ji hradit Prodávající kolektivnímu správci. Prodávající zveřejňuje výši těchto odměn a druhy zboží, u něhož je povinen je kolektivnímu správci hradit, na svých internetových stránkách v sekci http://www.deftpromo/ soubory-ke-stazeni/

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka zboží se realizuje:
– je-li místem dodání některý ze skladů Prodávajícího, tím, že Prodávající Kupujícímu v příslušném skladu umožní se zbožím nakládat
– je-li místem dodání jiné místo, předáním k odeslání do tohoto místa dohodnutému dopravci  dopravením zboží na toto místo Prodávajícím).
Předchozí odstavec platí obdobně pro samotné poskytnutí služeb (např. Potisk zboží Kupujícího), v tom případě se zbožím podle předchozího odstavce rozumí zboží, s nímž služby souvisí.
Dodací termín je 2-4 týdny od uzavření kupní smlouvy u zboží bez Potisku a 3-5 týdnů od dosažení shody ohledně korektury Potisku u zboží s Potiskem nebo u služeb samotných. Tento dodací termín ani jiný dodací termín, je-li dohodnut, však neplatí, pokud zboží Prodávající nemá (v relevantní době – tj. aby je mohl včas Kupujícímu dodat) na skladě a ani je nemá v dané době na skladě jeho dodavatel, který mu je dodává (zbožím na skladě se rozumí zboží v potřebném množství, se kterým může Prodávající či dodavatel volně disponovat – tj. není prodáno, přislíbeno atd.). V tomto případě je Prodávající povinen tuto skutečnost oznámit Kupujícímu a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit.
S dodávkou zboží Kupující obdrží dodací list.
V případě, kdy Prodávající dodá více zboží, než kolik bylo dohodnuto, náleží Kupujícímu právo přebytečné zboží odmítnout, přijmout je zčásti, nebo v celém rozsahu. V případě, kdy Prodávající dodá jiné zboží než bylo dohodnuto, či zboží jiných než dohodnutých vlastností, náleží Kupujícímu právo zboží odmítnout.
Právo odmítnutí zboží může Kupující realizovat přímo při odběru zboží odmítnutím převzetí zboží od dopravce či Prodávajícího, nebo v případě, zjistí – li uvedené skutečnosti až dodatečně při prohlídce zboží, sdělením o odmítnutí se současným odesláním zboží na adresu sídla Prodávajícího na náklady Prodávajícího. Kupující je povinen odeslat toto zboží Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od data převzetí.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li ujednána splatnost kupní ceny, platí, že Kupující musí kupní cenu uhradit v plné výši předem (před dodáním zboží či poskytnutím služeb) na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím a to ve lhůtě (či v okamžiku) v dané faktuře určené. Neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny v rámci doby před dodáním zboží (či poskytnutím služeb) a Kupující kupní cenu řádně a včas neuhradí, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny při dodání zboží (či poskytnutí služeb), nebo v rámci doby po jeho dodání (či poskytnutí služeb), má Prodávající, neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši.
Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající.
Kupní cenou se v tomto článku 6. rozumí:
– kupní cena zboží, je-li dodáváno jen zboží beze služeb, nebo
– součet kupní ceny zboží a ceny služeb, je-li dodáváno zboží se službami, nebo
– cena služeb, jsou-li jen poskytnuty služby,
vždy v součtu s expedičními poplatky nebo náklady na dopravu, recyklačními poplatky a autorskými odměnami ve smyslu posledního odstavce čl. 4 těchto obchodních podmínek. Úhradou kupní ceny se tedy rozumí jen úhrada včetně všech těchto případných položek.
Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí každé faktury, i zálohové.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží.
V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží ve skladu Prodávajícího, provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém, což stvrdí podpisem dodacího listu.
V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících kusů.
Ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení.

8. NEMOŽNOST PLNĚNÍ PŘI OKOLNOSTECH VYLUČUJÍCÍCH ODPOVĚDNOST

Nemůže-li Prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona, dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží (služeb).
Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu (lhůty), má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně.
Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

10. FORMA ÚKONŮ

Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu – postačí i e-mailová zpráva i bez el. podpisu.

11. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZMĚNY

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2016. Dosavadní obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího, se tímto zrušují.
Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.

Pavel Brandejs

Jednatel